Tècniques d'estudi

Psicopedagogia

Les tècniques d'estudi són la metodologia a utilitzar per tal de tenir un millor rendiment en l'esforç intel·lectual. Entenem aquesta metodologia com a estratègies que ofereix el professor a l'alumne per tal de fixar l'aprenentatge. Cal orientar els alumnes cap a l'esforç de treballar l'assignatura a fi de fer durables i permanents els coneixements i les habilitats adquirides.

Aquestes estratègies per millorar els rendiment intel·lectual es basen en tres apartats: El primer té com a objectiu el comprendre, i es porta a terme mitjançant una recollida de la informació, tant oral com escrita. L'objectiu del segon és realitzar una anàlisi i una síntesi mitjançant el tractament de la informació escrita. I el tercer és la culminació de tot el procés i així arribar a una creació i avaluació pròpies utilitzant l'expressió de la informació tant oral com escrita.

Les principals tècniques d'estudi són: